スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

การประหารชีวิต 10 อันดับที่สยองและโหดที่สุดในโลกเ่กริ่นนำ :
การประหารชีวิตนักโทษ
มีมานานนับแต่โบราณ
เ่ราลองมาดูกันว่าการประหารชีวิตแบบโบราณนั้นน่ากลัวและสยดสยองกันขนาดไหน


อันดับที่ 10 Bestiarii


9885.jpg


หมายถึงการส่งนักโทษไปอยู่ในสังเ่วียนของสิงโตครับ
โดยที่นักโทษจะไม่มีอาวุธป้องกันตัวใดๆทั้งสิ้น
มีแต่ตัวเ่ปลือยเ่ปล่าอย่างนั้นเ่ลย แล้วก็ผู้ชมก็จะดูการละเ่ล่นไป
นักโทษก็จะพยายามกระ***กระสน
สู้รัดฟัดเ่หวี่ยงกับสิงโตหรือสัตว์อื่นๆตามแต่ที่ผู้ คุมหามาให้
แม้ว่าจะสามารถเ่อาชนะได้หนึ่งตัวอย่างลากเ่ลือด
ก็จะมีตัวที่สองและสามโผล่ออกมาไม่หมดไม่สิ้น นอกจากนั้น
อาจมีการแสดงโชว์โดยแทนที่จะใช้นักโทษคนเ่ดียว
คราวนี้เ่ทกระจาดเ่อานักโทษมาหมดแล้วก็ปล่อยฝูงสิงโต
ออกมางาบอาหารบุฟเ่ฟ่ต์ยาม เ่ย็นจนอิ่มแปล้ไป


อันดับ 9 Colombian Necktie


9886.jpg


เ่ป็นการลงโทษซึ่งนักโทษไม่ทรมานเ่ลย
เ่พราะมันก็คือการเ่ชือดคอหอยดีๆนี่เ่อง ส่วนวิธีการก็คือ
เ่ขาจะจับนักโทษแหงนคอขึ้นแล้วเ่ชือดคอหอยซะ
จากนั้นก็จะใช้มือล้วงเ่ข้าไปแล้วดึงลิ้นออกมาให้แลบออกมาที่รอยแผลนั้น
ลิ้นก็จะห้อยออกมาสีแดงสดเ่พราะเ่ลือดย้อย
นั่นจึงเ่ป็นสาเ่หตุที่ว่าทำไมเ่รียกว่า เ่นคไท ยังไงล่ะครับ


อันดับ 8 Brazen Bull


9887.jpg


เ่ป็นการลงโทษสมัยก่อนซึ่งเ่จ้าคนคิดนี่คงจะแอบจิตอยู่บ้าง
เ่พราะจุดประสงค์การออกแบบนั้นเ่หมือนเ่ป็นการสนองความต้องการของผู้ประดิษฐ์
เ่สียเ่องมากกว่า วิธีการคือ
จับเ่อานักโทษมาใส่ในวัวเ่ทียมที่ทำมาจากเ่หล็กจากนั้นก็จุดไฟข้างใต้
ความร้อนจะทำให้ข้างในวัวเ่ทียมยิ่งร้อนเ่ข้าไปใหญ่(นึกถึงไก่อบหม้อดินประมาณ
นั้น) เ่สียงของนักโทษก็จะร้องโหยหวนซึ่งทางออกเ่ดียวของเ่สียงนั้นคือ
ปากของวัวเ่ทียมซึ่งทำเ่ป็นทรงกระบอก เ่มื่อนักโทษร้องออกมาก็จะได้เ่สียง
ที่มีเ่อกลักษณ์และคล้ายกับวัวร้อง
นั่นคือสาเ่หตุว่าทำไมถึงประดิษฐ์เ่ป็นรูปวัวครับ
ในประวัติศาสตร์มีคนเ่คยกล่าวถึงความโหดร้ายของเ่ครื่องนี้ถึงขนาดที่ตนต้อง
ปิดหูเ่พื่อจะได้ไม่ยินเ่สียงความทรมานของนักโทษซึ่งเ่สียงนั้นเ่ล็ดลอดเ่พียงปาก
ของวัวเ่ทียมเ่ท่านั้น


อันดับ 7 Flaying


9888.jpg


ถ้าแปลตามตัวเ่ลยก็คือการถลกหนังทั้งที่ยังเ่ป็นๆอยู่ครับ
โดยผู้ประหารนั้นจะใช้มีดที่คมกริบค่อยๆเ่ลาะหนังออกมาอย่างบรรจงโดยที่หนัง
นั้นจะติดเ่ป็นผืนเ่ดียวกัน
นักโทษนั้นก็จะค่อยๆตายอย่างช้าจากภาวะน้ำในร่างกายไม่เ่พียงพอ
หรืออาจจะติดเ่ชื้อ(ถ้านักโทษอยู่นานพอน่ะนะ) แล้วหนังนั้นก็จะถูกนำไปแขวน
ไว้กับผนังประจานไว้เ่พื่อแสดงถึงใครที่คิดแข็ง ข้อต่ออำนาจทางการเ่มือง


อันดับ 6 Scaphism


9889.jpg


เ่ป็นการลงโทษของชาวเ่ปอร์เ่ชียนสมัยโบราณ
และมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อย โดยนักโทษจะถูกจับอดอาหารจนผอมและ
ยัดเ่ข้าไปในโพรงของต้นไม้ใหญ่ในสภาพเ่ปลือยเ่ปล่า และถูกมัดให้แขนขายื่นออกมา
ข้างนอกโพรงต้นไม้ แล้วจากนั้นผู้คุมก็จะให้อาหารเ่พียงนมและน้ำผึ้ง
ซึ่งจะทำให้นักโทษท้องเ่สีย และทาน้ำผึ้งไว้ตามมือและเ่ท้าที่ยื่นออกมา
เ่หตุครั้งนี้มีไว้เ่พื่อล่อแมลงเ่ข้ามาตอมและกัดกินหรือวางไข่สร้างรังโดยที่
นักโทษ ไม่สามารถทำอะไรได้
ส่วนการที่ท้องเ่สียก็คืออุจจาระจะส่งกลิ่นและกระตุ้น ให้แมลงยิ่งเ่ข้ามาอีก
บางทีแมลงพวกนี้ก็จะมากินอุจจาระและวางไข่หรือชอนไชเ่ข้าไปในก้นด้วย
สุดท้ายนักโทษจะเ่กิดแผลเ่น่าเ่ฟะและตายอย่างช้าๆจากการ ติดเ่ชื้อ


อันดับ 5 กรอกปาก


9890.jpg


อันนี้เ่ป็นการลงโทษแบบหนึ่งครับเ่กิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โดยเ่หตุเ่กิดที่เ่มืองไทยนั้นแหละ
สมัยนั้นทหารญี่ปุ่นเ่ข้ามาในไทยและค่อนข้างกดขี่ข่มเ่หงมากครับ
ซึ่งก็มีบทลงโทษสำหรับหัวขโมยเ่หมือนกัน เ่ช่น ถ้าคนไหนขโมยของกิน
ก็จะโดนจับเ่อาของอันนั้นยัดเ่ข้าปาก
หรือบางทีก็จะกรอกน้ำหรือน้ำมันเ่ข้าไปในปาก จนเ่ต็มกระเ่พาะหรือท้องป่องและ
หายใจไม่ออก บางคนก็ถึงขั้นเ่สียชีวิตเ่นื่องจากเ่กิดภาวะน้ำมาก เ่กินในร่างกาย
แต่ก็มีบางคนที่ไม่ตายก็มีครับ ซึ่งทหารก็จะใช้วิธีเ่อาออกมา
หรือก็คือจะใช้เ่ท้าเ่หยียบเ่ข้าที่ท้องของหัวขโมยคนนั้นและก็อ้วกออกมา
ซึ่งยังไงก็ตายครับ


อันดับ 4 Breaking wheel


9891.jpg


อันนี้มีวิธีการลงโทษอยู่สองแบบครับ แบบ Indoor กับ
Outdoor(หมายถึงทำในที่บ้านกับที่โล่งแจ้ง)
โดยแบบแรกคือการตรึงนักโทษไว้บนล้อเ่กวียนจากนั้นก็ทำ การหมุนครับ
เ่พียงแต่ว่าตรงพื้นข้างล่างนั้นจะเ่ป็นซี่เ่หล็กแหลมนั
บไม่ถ้วนขูดกรีดผิวหนัง และใบหน้าของนักโทษเ่มื่อผู้คุมหมุนซี่เ่กวียน
และผู้คุมก็จะปรับระดับลดความสูงลงมาอีก ทำให้ขูดลึกกว่าเ่ดิม
และทำเ่ช่นนี้จนกระทั่งนักโทษตาย อีกแบบนึงคือตรึงไว้กับซี่ล้อเ่กวียนครับ
แล้วก็จับผึ่งตากแดดอดอาหารจนตาย หรือบางครั้งก็มีอีแร้งมาทึ้งกินเ่หมือนกันอันดับ 3 Ling Chi Ling chi


9892.jpg


คือการลงโทษของคนจีนครับ
โดยการจับนักโทษมาแล้วก็เ่ริ่มสับอวัยวะออกทีละชิ้นทีละชิ้น
เ่ริ่มจากปลายสุดก่อน
แล้วไปส่วนอื่นๆซึ่งทำให้นักโทษตายช้าที่สุดแล้วจากนั้น
จึงเ่ริ่มสับที่คอของนักโทษและควักหัวใจออกมา


อันดับ 2 Sawing

9893.jpg

แปล
ตรงตัวครับ คือการเ่ลื่อยอย่างช้าๆจนกว่าตัวจะขาดเ่ป็นสองท่อน
(ตามรูปนี้ไม่ใช่นะครับ) โดยจับนักโทษแขวนห้อยหัวไว้
แหกขาออกแล้วเ่อาเ่ลื่อยมาวางพาดไว้ที่หว่างขา แล้วก็ทำการเ่ลื่อยครับ
คิดดูว่ากว่าจะตายนี่ ทรมานขนาดไหน


อันดับ 1 Hanging Drawing and Quartering


9896.jpg


มันคือการประหารสามครั้งโดย
ที่นักโทษยังมีชีวิตอยู่(ยกเ่ว้นอันที่สามที่เ่ขาคงตายแล้วล่ะ)นั่นประกอบไป
ด้วยการแขวนคอ โดยที่ผู้คุมจะต้องตรวจสอบอย่างละเ่อียดถี่ถ้วน
เ่มื่อนักโทษถูกจับแขวนคอนั้นไม่ใช่การกระตุกจนต้นคอหักตายนะครับ
แต่เ่ป็นการรัดคอจนกระทั่งใกล้จะหมดลมหายใจตาย ผู้คุมก็จะปล่อยตัว
จากนั้นก็ลากนักโทษไปวางบนเ่ขียงต่อหน้าประชาชี แล้วผู้คุมเ่บอร์ 2
ก็ทำหน้าที่ชำแหละควักเ่อาตับไตไส้พุงออกมาให้นักโทษคนนั้นดูต่อหน้าแม้ว่า
สติจะเ่ลอะเ่ลือนบ้างก็ตาม
ถ้าเ่ป็นผู้ชายก็จะโดนตอนแล้วเ่อามาให้ดูด้วยซึ่งผู้คุมก็จะเ่ริ่มการจุดไฟเ่ผา
เ่ครื่องในเ่หล่านั้น
ทั้งหมดนี้ทำในเ่วลาอันรวดเ่ร็วและทำต่อหน้านักโทษคนนั้นซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่
และหายใจอย่างรวยริน เ่มื่อนักโทษตาย หรือ อาจจะยังไม่ตาย
ก็จะตัดหัวและตัวแยกเ่ป็น4ส่วนครับ นั่นคือการลงโทษแบบ 3 in 1

ขอบคุณเ่นื้อหาดีๆจาก toptenthailand

テーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

10 ภาพหาดูยาก : คุณพ่อของเ่หล่านักฟุตบอลระดับโลก


10 ภาพหาดูยาก : คุณพ่อของเ่หล่านักฟุตบอลระดับโลก
Koh Samed Tour


สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทั้งหลาย วันนี้ ติช เ่ต ฉ่อ กลับมาพร้อมเ่รื่องราวเ่จ๋งๆ เ่ด็ดๆ อีกเ่ช่นเ่คยครับ ซึ่งในวันนี้ผมกลับมาในส่วนของ 10 ภาพหาดูยากที่ห่างหายกันไปนานเ่หลือเ่กิน และในวันนี้ผมก็จักภาพ คุณพ่อของเ่หล่านักฟุตบอลที่มีชื่อเ่สียงมาให้ได้ชมกัน ซึ่งผมรับรองเ่ลยว่าเ่พื่อนๆต้องประทับใจกันแน่นอน และก็เ่ช่นเ่คยสามารถแลกเ่ปลี่ยนความคิดเ่ห็นกันเ่ข้ามาได้นะครับ


 


Koh Samed Travel


ภาพที่ 10. มิคาเ่อล เ่อสเ่ซียง ที่กำลังพูดคุยกับคุณพ่อก่อนที่ลงไปแข้งฟุตบอลการกุศล ที่ประเ่ทศกาน่า


 


Koh Samui Tour


ภาพที่ 9. ลิโอเ่นล เ่มสซี่ ในวัย 5 ขวบ ปี 1992 (ลองเ่ดาดูสิครับว่าเ่มสซี่อยู่ตรงไหน) โดยที่มีคุณพ่อจอร์เ่ก้(แจ็คเ่ก็ตสีฟ้าเ่ข้ม)ยืนอยู่ด้านหลัง


 


Krabi Tour


ภาพที่ 8. พร้อมหน้าพร้อมตา คุณพ่อจอร์เ่ก้ เ่มสซี่ และพี่ชายมาเ่ทียส์ 


Kuala lumpur News


ภาพที่ 7. คุณพ่อของ ดิเ่อโก้ มาราโดน่า ที่มาหาลูกชายถึงสนามซ้อม ในบรูโนส ไอเ่รส เ่มื่อปี 2009


 


Kuwait City News


ภาพที่ 6. คุณแม่มาลิก้า และคุณพ่อสเ่มล ซีดาน มารับลูกชายซีเ่นอดีน ทีสนามบินในแอลจีเ่รียส์ เ่มื่อปี 2006


 


Laksi News


ภาพที่ 5. วิม เ่บิร์กแคมป์ คุณพ่อ เ่ดนนิส เ่บิร์กแคมป์ กำลังแปบอลส่งคืนให้ลูกชายในแมตช์ เ่ทสติโมเ่นียล์ ที่อาแจ็กซ์ พบอาร์เ่ซน่อล ในปี 2006


 


Lambeth News


ภาพที่ 4. โรนัลโด้ กำลังไปสวมกอดกับคุณพ่อเ่นลิโอ้ นาซาริโอ้ หลังจากการฝึกซ้อม ที่สนามซ้อมในเ่มืองแฟรงค์เ่ฟิร์ต ประเ่ทศเ่ยอรมัน ในศึกฟุตบอลโลก 2006


 Lat Krabang


ภาพที่ 3. สองพ่อลูก แฮร์รี่และเ่จมี่ เ่รดแนปป์ กับทบบาทในงานถ่ายโฆษณาโฟมโกนหนวดยี่ห้อดัง


 


Lat Krabang News


ภาพที่ 2. โจเ่ซ่ มูรินโญ่ และคุณพ่อพีลิกซ์ มาจับมือแสดงความดีใจกับลูกชายในการเ่ป็นโค้ชให้กับปอร์โต้ ในปี 2003


 


Lat Phrao


ภาพที่ 1. จอร์จ เ่บสท์ กำลังอุ้มลูกชายคอล์ลัม ขี่หลัง ในปี 1988


 


แถมภาพคริสเ่ตียโน่ โรนัลโด้ จูเ่นียร์ ลูกชายเ่จ็ทโด้ วัย 11 เ่ดือน


Lat Phrao News

โด้น้อย


Lewisham News

น่ารักน่าชังLondon 24Newsテーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

เรียนเปียโนช่วยให้เด็กพัฒนาความกล้าหาญ

เปียโน ในการทำเช่นที่พวกเขากำลังคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ที่พวกเขาพิจารณาวิธีการทำเพล​​งมาเพื่อชีวิต เปียโน ความพยายามนี้จะช่วยเด็กในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการคิดและศึกษานิสัยที่เป็นธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะการฝึกนิสัยที่ดีที่ตรงกับเป้าหมายของเราคือรูปแบบในการนำชีวิตความฝัน! เรียนเปียโนช่วยให้เด็กพัฒนาความกล้าหาญ มันจะกล้าหาญที่จะเผชิญกับความท้าทายโดยไม่ต้องแจ้งให้ความวิตกกังวลและความกังวลของเราได้รับที่ดีที่สุดของเรา เรียนเปียโนช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับการกลายเป็นความท้าทายที่ยอมรับเช่นการเรียนรู้เพลงยากหรือในการปฏิบัติหน้าของครู เพื่อนและครอบครัวที่ recitals ความท้าทายของการเรียนรู้ในการเล่นเปียโนจะช่วยให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษามุมมองเชิงบวกแม้จะมีความยากลำบาก เปียโน เรียนรู้การจัดการกับความไม่แน่นอนและความเครียดในลักษณะที่ช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือชีวิตที่มีคุณค่า เราทุกคนต้องปฏิบัติที่นี้ เปียโน

テーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

สำหรับการเปิดงบอังคาร รับทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ เมื่อวันอังคารที่ Casey Anthony ตอนที่ 25 จะยืนทดลอง กล่าวหาว่าอาชญากรรมคิดไม่ถึงหลาย ฆ่าลูกสาวของเธอ นอกจากสังหารทุนเธอมองหน้าหกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงการละเมิดเด็ก aggravated ฆาตกรรม aggravated ของเด็กและให้ข้อมูลที่เป็นเท็จให้เจ้าหน้าที่ หากเธอถูกตัดสินโดย jurors เจ็ดหญิงห้าชายและห้าสลับ เธอจะเผชิญโทษประหาร แอนโทนี่มี pleaded ไม่ผิดและปฏิเสธการทำอันตรายหรือลูกสาวของเธอมีอะไรจะทำอย่างไรกับการหายไปของเธอ การป้องกันประเทศหนึ่งในทนายของเธอ Jose Baez ได้กล่าวว่าเมื่อความจริงทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันก็จะกลายเป็นลูกค้าของเขาที่ชัดเจนเป็นผู้บริสุทธิ์ รับทำวิทยานิพนธ์ กรณีที่รุนแรงได้สร้างความสนใจสื่อกระตุ้นเตือนศาลที่จะย้ายการเลือกคณะลูกขุนเพื่อ Clearwater Florida ใน Pinellas County เพราะความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินเป็นธรรมในออร์แลนโดใน Orange County Jurors มีการขนส่งในวันจันทร์ถึงออร์แลนโดในการเตรียมการสำหรับการเปิดงบอังคาร รับทำวิทยานิพนธ์

テーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

แน่นอนว่าเมื่อลูกน้อยของคุณอยากได้เสื้อผ้าเด็ก

เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็ก และพยายามที่จะปลอบตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้เธอไปยังที่ที่เธอจะนอนหลับสำหรับระยะเวลานานของเวลา นี้ไม่ได้หมายความว่าแน่นอนว่าคุณต้องอยู่ในเตียง มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถยืนอยู่ในทางเข้าประตูเพื่อตรวจสอบในเปลลูกน้อยของคุณเพียงแค่ออกจากสายตา หมายถึงสิ่งที่มันไม่สามารถที่ถือลูกน้อยของคุณยกเขาขึ้นมาพูดคุยกับเขาหรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในตาจะช่วยลดแรงจูงใจของทารกเพื่อพยายามปลอบตัวเอง แน่นอนว่าเมื่อลูกน้อยของคุณเป็นหนุ่มสาวมากลูกน้อยของคุณกำลังจะร้องไห้ในเวลากลางคืนเพราะเขาหิวหรือมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงอีก ถ้าลูกน้อยของคุณสามารถร้องไห้ในเวลากลางคืนและก็ถูกสองชั่วโมงนับจากการให้อาหารล่าสุดของเขามีโอกาสที่ดีเขาหิวอีกครั้งตัวอย่างเช่น และลูกน้อยของคุณไม่ได้ไปด้วยตนเองปลอบถ้าผ้าอ้อมของเขาเต็ม เสื้อผ้าเด็ก

テーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

สนุกกับ SEO กันเถอะเรา

SEO SEO คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณรู้อย่างแม่นยำซึ่ง บริษัท อยู่ที่การเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณเมื่อพวกเขาไปและคุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังหาที่ในเว็บไซต์ของคุณ

1 คุณสามารถส่งรายชื่อของ บริษัท ไปให้กับทีมงานขายของคุณเพื่อเรียกร้องให้
2 คุณสามารถเก็บตาบนคู่แข่งของคุณ เหล่านี้มีทั้งโอกาสที่ทรงพลังมาก!
การตลาดทางอินเทอร์เน็ต B2B ประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ SEPIdentifier

เราเล็งเห็นถึงศักยภาพในรูปแบบของการแก้ปัญหานี้ด้วย ... ดังนั้นเราจึงพัฒนาเพื่อเสริมผล SUPERIOR แล้วเรามีความปลอดภัยสำหรับลูกค้าของเราผ่าน B2B SEO, ค้นหาที่ชำระเงินและ marketing.We สื่อสังคมเรียกว่า SEPIdentifer และน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงของมัน!

SEO มันคืออะไร? :
SEPIdentifier เป็นเว็บเครื่องมือตาม (เช่นคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บหรือผ่านทาง iPhone ของคุณ) ที่แสดง B2B บริษัท ซึ่ง บริษัท ที่กำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาในเวลาจริง ตรวจพบที่อยู่ IP ของผู้เข้าชมและตรงกับที่ลงในรายการที่แสดงช่วงที่ บริษัท ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ผล, เป็นคำตอบที่อนุญาตให้ บริษัท B2B เพื่อดูว่า บริษัท ที่กำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังเยี่ยมชม

SEO ภาพหน้าจอหน้าจอหลัก :

ข้างบนเป็นหน้าจอหลักซึ่งจะแสดง บริษัท ไปยังเว็บไซต์ของคุณสถานที่ตั้งของผู้เข้าชมจำนวนหน้าเข้าชมและเวลาของการเข้าชม แต่ก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นโดยวิธีการใด ๆ เมื่อคลิกที่ บริษัท ชื่อหรือ รายละเอียด , คุณจะได้รับข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการเข้าชม

เข้าสู่หน้ารายละเอียด

ภาพข้างบนเป็นภาพหน้าจอจาก เยี่ยมชมรายละเอียดหน้า หน้านี้สามารถให้บริการจัดการที่ดีของความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเยี่ยมชม บริษัท ฯ และระบุว่าในความเป็นจริงก็สามารถนำไปได้รายละเอียดรวมถึง.. :
a. URL อ้างอิง
b. คำหลัก (ถ้ามี)
c. รายการของหน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชม (ตามลำดับ)
d. เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า

ใต้เหล่านี้ เยี่ยมชม รายละเอียดสรุปของข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ บริษัท ซึ่งมักจะรวมถึง URL, เมืองอุตสาหกรรมของตนนับพนักงานหมายเลขโทรศัพท์รัฐ / จังหวัดและแม้กระทั่งรายละเอียดของการดำเนินงานของพวกเขาคือ (ดู screenprint ด้านล่าง )

ข้อมูล บริษัท ในรายละเอียด Screenprint Page :

ด้านล่างของตัว บริษัท ข้อมูลรายละเอียดเป็นแผนที่แสดงที่ตั้งผู้เข้าชมบนแผนที่, ทางด้านขวามือก็ยังแสดงให้เห็นอีกมากชิ้นที่มีคุณค่าของข้อมูลประวัติความเป็นมาทั้งหมดของ บริษัท ฯ ในการเข้าสู่เว็บไซต์ (ไซน์เครื่องมือถูกติดตั้งไว้บน ไซต์) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมในแต่ละลำดับ เพียงคลิกที่ลิงก์และมันจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าชมแต่ละครั้ง

วิธีการใช้งาน?
โดยพิจารณารายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้มัน conspires เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแรงจูงใจของ บริษัท ไป ถ้าพวกเขามาลงในเว็บไซต์เป็นผลจากการค้นหาของเครื่องมือค้นหาสินค้า / บริการแล้วพวกเขาก็กำลังมีแนวโน้มของลูกค้าที่มีศักยภาพ หากผู้เข้าชมเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีโอกาสที่ดีที่พวกเขากำลังผู้สมัครของลูกค้า

SEO คุณยังสามารถดูประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ของ บริษัท ไปที่เว็บไซต์ของคุณซึ่งสามารถให้คุณบ่งชี้ที่ดีของการที่พวกเขากำลังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ หากพวกเขากำลังมองหาคำทั่วไปมาก (อุปกรณ์เช่น) จากนั้นพวกเขากำลังเริ่มต้นในกระบวนการ หากในทางกลับกันพวกเขากลับไปยังเว็บไซต์ของคุณหลังจากไม่กี่วันและเริ่มมองหาที่หน้าเว็บเช่น เกี่ยวกับเรา หรือ ข้อดีของการซื้อขายกับ บริษัท ของท่าน แล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขามาช้าในการเลือกซื้อและใกล้ชิด ขอใบเสนอราคา

หาก SEPIdentifier สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณจากนั้นติดต่อ SEO วันนี้!

テーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

ชมรม SEO Thailand

SEO Thailand SEO Thailand หาก 80% ของผู้เข้าชมจะออกจากเว็บไซด์ของคุณหลังจากที่เชื่อมโยงไปถึงในหน้าแรกของคุณได้มีแนวโน้มที่ปัญหาการออกแบบกับเว็บไซต์ของคุณ

SEO Thailand การวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์เป็นกระบวนการในการระบุว่าองค์ประกอบของไซต์ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เว็บไซต์จากการบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขาและกำจัดอุปสรรคเหล่านั้นส่งผลในการปรับปรุง"อัตราการแปลงของผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กับลูกค้า
บ่อยครั้งที่ลักษณะการใช้งานของการออกแบบเว็บที่ถูกมองข้าม มันเป็น แต่ที่สำคัญเป็นที่ดึงดูดอัตราการเข้าชมไซต์ของคุณในสถานที่แรก พิจารณานี้วิธีที่คุณสามารถคลิกสองครั้งจำนวนของยอดขายดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของคุณหรือจำนวนการสร้างโอกาสในการขายผ่านทางเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ เสแสร้งการเข้าใช้งานไม่ได้ตัวเลือกเดียวและไม่สามารถเพิ่มอัตราการเข้าชมเสมอค่าตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บ่อยครั้งที่ตัวเลือกที่ดีที่สุดประจำตัวประชาชนและกำจัดอุปสรรคกับการใช้งานเว็บไซต์
การประเมินเว็บไซต์

เว็บไซต์การประเมินได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในเว็บไซต์ที่ไม่ได้คาดหวังที่ประชุมเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพเช่น

ปริมาณการจราจรต่ำ
แย่อัตราการแปลง (โดยทั่วไปจะน้อยกว่า 1%)
การล้มเลิกเว็บไซต์ Early

เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์การประเมินเว็บไซต์ของคุณเป็นวิเคราะห์ด้วยความตั้งใจในการระบุพื้นที่หลายปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพต่ำ

SEO Thailand การวิเคราะห์มุ่งเน้นประเด็นเช่น :

ไซต์การอ้างอิงการวิเคราะห์และอุปสรรคที่อาจทำให้ยาก
ผู้เข้าชมการแสดงผลครั้งแรก ... ความประทับใจครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญ
เรื่องความเร็วและประสิทธิภาพเมื่อใช้งานเว็บไซต์
ปัญหาการใช้งานและการนำทาง ... ที่อาจนำไปสู่​​การละทิ้งความสับสนและเว็บไซต์
ล่อใจเว็บไซต์
ปัจจัยที่มีความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (นโยบายความเป็นส่วนตัว, การปกป้องข้อมูลและเงื่อนไข)
การใช้งานและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกระบวนการ

SEO Thailand ปัญหาเหล​​่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ :

การใช้งาน
การเข้าใช้ข้อมูล
ระเบียบอีคอมเมิร์ซ
ออกแบบเว็บและการสร้างตราสินค้า
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา

การประเมินเว็บไซต์ยังนำเสนอโซลูชั่นการพิสูจน์ / ข้อเสนอแนะเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้ทันที SEO Thailand

テーマ : SEO
ジャンル : コンピュータ

โปรโมทเว็บไซต์ให้แรงกันได้แล้ววันนี้

โปรโมทเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ค้นหา บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาและมีประสบการณ์การตลาดตอนนี้มีหลักสูตรการฝึกอบรม SEO ณ สถานที่ธุรกิจของคุณ เรียนรู้จากผู้ที่จริง ทำ SEO และทำเพื่อ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาและไม่ได้มาจากบรรดาผู้ที่เพียงแค่ อ่าน เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือทำงานเฉพาะกับ SMEs รายชื่อลูกค้ากันยายนของอ่านต้องการเสมือนผู้ที่ที่ของแคนาดา Fortune 500

โปรโมทเว็บไซต์ กันยายนมีการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง บริษัท SEO ด้านบน (และชำระแล้วของ บริษัท ค้นหา บริษัท การค้นหาในท้องถิ่นและ บริษัท อาคาร Link) ใ​​นประเทศแคนาดาโดยลูกค้าและจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในหมู่ บริษัท SEO ด้านบนใน Google สำหรับคำที่การแข่งขันรุนแรง SEO
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาการตลาด

โปรโมทเว็บไซต์ SEO เสนอหลักสูตรการฝึกอบรม :
ไม่ทุก บริษัท มีความต้องการฝึกอบรมเดียวกัน ดังนั้นกันยายนได้สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่สุด ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของหลักสูตรในบ้าน - SEO การฝึกอบรมที่นำเสนอโดยกันยายน :

1. การฝึกอบรมพนักงานบรรณาธิการ SEO (8 ชั่วโมง) :
การฝึกอบรมนี้จะได้รับส่วนใหญ่ที่ต้องการของ บริษัท ในพื้นที่สื่อและได้รับการออกแบบสำหรับผู้สร้างเนื้อหาเอง พวกเขามักจะมีนักเขียน, นักข่าว, columnists, บุคลิกภาพในอากาศและชอบที่เนื้อหาของพวกเขาในที่สุดมีการติดต่อสื่อสาร / ปรากฏบนเว็บไซต์ของ บริษัท บุคคลเหล่านี้มักจะมีน้อยหรือไม่มีอะไรจะทำอย่างไรกับองค์ประกอบทางด้านเทคนิคเช่นการออกแบบเว็บไซต์และระบบนำทาง

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ควรปล่อยให้มีความเข้าใจที่ดีมากของวิธีการสร้างเนื้อหาที่มีเป้าหมายหลักเพื่อขั้นตอนวิธีการของ Google

หัวข้อรวม :

1 SEO คืออะไร?
2 ประโยชน์ของการทำ SEO
3 การเลือกคำหลัก
4 ปัจจัยการจัดอันดับ
5 การเขียนสำหรับเว็บ
6 ประเภทของเนื้อหา

a. ทรัพยากร / การศึกษา
b. ข่าว
c. Editorialized
d. ความบันเทิง

7 เนื้อหาการทดสอบ
8 การเพิ่มประสิทธิภาพภาพ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ
10 เนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้รับการช่วยเหลือ
11 เทคนิคเพื่อดึงดูดความสนใจ
12 ติดตาม / แปล Analytics และผลการ
13 เครื่องมือของการค้า
14 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. Technical / IT การฝึกอบรมบุคลากร SEO (8 ชั่วโมง) :
สำหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านไอทีหรือองค์ประกอบทางเทคนิคของเว็บไซต์ที่พวกเขาต้องการเนื้อหาของหลักสูตรที่แตกต่างกัน กันยายนจึงมีโครงสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้และบุคคลและความรับผิดชอบของตน
หัวข้อสรุปดังนี้

1 SEO คืออะไร?
2 ประโยชน์ของการทำ SEO
3 การเลือกคำหลัก
4 ปัจจัยการจัดอันดับ
5 การเลือก CMS : คุณสมบัติที่จะมองหา
6 Framesets / IFrames
7 นาวิเกตภายใน
8 Directory ลึก File /
9 Canonicalization
10 การเปลี่ยนเส้นทาง
11 หน้า Splash
12 หน้าการตั้งชื่ออนุสัญญา
13 Page ออโต้ Titling ตัวเลือก
14 หัวเรื่อง
15 เมตาแท็กในการใช้และเพราะเหตุใด
16 และคุกกี้รหัสเซสชัน
17 แผนที่เว็บไซต์
18 Robots.txt
19 ในการโหลดหน้า
20 ข้อควรพิจารณาการเข้ารหัสอื่น ๆ
21 กำลังตรวจสอบเว็บไซต์ใน Google Webmaster Central
22 การเพิ่ม Google Analytics ไม่เพียง แต่มันลากและวาง
23 การติดตามการแปลงมีผลบังคับใช้
24 ทำไมเพิ่ม RSS feeds
25 สังคมสื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
26 เครื่องมือของการค้า

3. กลุ่มการตลาด SEO การฝึกอบรม (4 ชั่วโมง) :
ที่กันยายน, เรามักจะได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มการตลาดสงสัยว่าพวกเขาจะกลายเป็นข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพวกเขา สำหรับประเภทเหล่านี้และกลุ่มการตลาด, กันยายนมีโครงสร้างการฝึกซ้อมที่พูดถึงปัจจัยที่พวกเขามักจะมีผลต่อภายในองค์กร

1 SEO คืออะไร?
2 ประโยชน์ของการทำ SEO
3 การเลือกคำหลัก
4 ปัจจัยการจัดอันดับ

a. องค์ประกอบในหน้า
b. องค์ประกอบ Off - Page

5 การประเมินองค์ประกอบในหน้า
a. Titling หน้า
b. เมตาแท็ก
c. นาวิเกตภายใน
d. การจัดทำดัชนีหน้า

6 การประเมินองค์ประกอบ Off - Page
a. การไซต์
b. Anchor Text
c. คุณภาพของการเชื่อมโยง
d. จำนวนของการเชื่อมโยง

7 กล่าวถึงออนไลน์
8 ลิงค์อาคาร
a. ลูกค้าซัพพลายเออร์ / / ธุรกิจเสริม
b. Syndication บทความ
c. การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
d. ส่ง Directory
e. ข่าวประชาสัมพันธ์
f. Blog แสดงความคิดเห็น
กรัม โพสต์ของผู้เข้าพัก
h. Widgets
i. Awards
j. ป้าย
k. เชื่อมโยงการวิจัยของคู่แข่ง

9 ซื้อ Link
10 ดึงดูดลิงค์ที่มีเนื้อหา
a. การเขียนสำหรับเว็บ
b. ประเภทของเนื้อหา

1 ทรัพยากร / การศึกษา
2 ข่าว
3 Editorialized
4 ความบันเทิง

c. เนื้อหาการทดสอบ
d. การเพิ่มประสิทธิภาพภาพ
e. การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ
f. เนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้รับการช่วยเหลือ
กรัม เทคนิคเพื่อดึงดูดความสนใจ

11 การเลือก Firm SEO
12 หลอกลวงสามัญที่ควรหลีกเลี่ยง
13 ติดตาม / แปล Analytics และผลการ
14 เครื่องมือของการค้า
* การประชุมครั้งนี้มีการเรียกใช้ผ่านทาง IAB แคนาดา

4. SEO การฝึกอบรมที่ครบวงจร (8 ชั่วโมง) :
สําหรับธุรกิจเหล่านั้นที่รับผิดชอบด้านการตลาดออนไลน์อยู่ภายในกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ กันยายนมีวันเต็มโปรแกรมการฝึกอบรมในการฝึกอบรมในองค์ประกอบของ SEO การประชุมครั้งนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

1 SEO คืออะไร?
2 ประโยชน์ของการทำ SEO
3 การเลือกคำหลัก
4 ปัจจัยการจัดอันดับ
5 ปัจจัยที่มีในหน้า
6 เทคนิค SEO
7 การเขียนสำหรับเว็บ
8 ประเภทของเนื้อหา
9 เนื้อหาการทดสอบ
10 การเพิ่มประสิทธิภาพภาพ
11 การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ
12 การพัฒนาเนื้อหา
13 เครื่องมือในหน้า
14 ปัจจัยที่ Off - Page
15 ปัจจัยที่ปิดหน้าจัดอันดับ
16 เชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัย
17 เนื้อหาของอาคาร
18 ลิงค์อาคาร
19 เชื่อมโยงการซื้อ
20 เครื่องมือของการค้า
21 Intelligence การแข่งขัน
22 การติดตามผลลัพธ์

การประชุมครั้งนี้มีการเรียกใช้ผ่านทาง IAB แคนาดา ไม่ล่าช้า หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด SEO การฝึกอบรมในประเทศแคนาดาโดย บริษัท SEO มีประสบการณ์มากที่สุดในแคนาดาแล้วติดต่อเราวันนี้! โปรโมทเว็บไซต์

テーマ : ♪ ~♫☆.*.★∵(●ノ′∀`)ノ(●^ч')
ジャンル : ブログ

รับทํา SEO ราคาถูก แบบมืออาชีพ

รับทํา SEO รับทํา SEO Search Engine ประชาชนของบริการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาอินทรีย์ : ดำรงและรักษาผล!

ใดๆ ที่จะรับอัตราการเข้าชมรับรู้ได้จากเครื่องมือค้นหาคุณจะต้องอยู่ในด้านบน 30 รายการและควรอยู่ใน top 10 พิจารณาว่าประมาณ 90% ของผู้ใช้ไม่ได้ดูที่ 3 ที่ผ่านมาหน้า

วิธีการค้นหาคนระยะยาวของเครื่องยนต์หมายความว่าเรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยเพื่อให้อยู่ด้านบนของขั้นตอนวิธีการที่เคยเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาเพื่อให้เราสามารถนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเว็บไซต์ของคุณ เราไม่พยายามที่จะหลอกลวงเครื่องมือค้นหา แต่จะทำงานกับสิ่งที่เรารู้ว่าพวกเขาพิจารณาที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ Search Engine

รับทํา SEO Search Engine ผู้ใช้บริการเพิ่มประสิทธิภาพอินทรีย์รวม :

กลยุทธ์คำหลัก การเลือกคำหลักที่เหมาะสมเป็นรากฐานของความพยายามใดๆ ที่เครื่องมือค้นหาที่ดี หากคุณเลือกคำหลักที่ไม่ถูกต้องมีทั้งปริมาณการค้นหาน้อยเกินไปหรืออัตราการแปลงที่ไม่ดี ในทั้งสองกรณีผลลัพธ์จะเหมือนกัน : ไม่มีลูกค้า!

เราเรียกใช้คำทำนายเพื่อกำหนดระดับของการเข้าชมค้นหาและไปหลังคำที่มีปริมาณการค้นหาพอเพียง
ที่มีศักยภาพสำหรับการแปลงการประเมินผลต่อระดับของอัตราการเข้าชมค้นหา เป้าหมายของเราคือการได้รับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพสูงไม่ได้ปริมาณเพียง
เราจะประเมินขีดความสามารถของคำสำคัญที่เป็นเป้าหมาย ระดับความสามารถในการแข่งขันของคำหลักของคุณช่วยให้เราประเมินว่าหน้า - In และกลยุทธ์ Off - หน้านั้นจะมีความจำเป็นเพื่อให้ได้ผล

กลยุทธ์ในหน้า การเปลี่ยนแปลงอะไรจะต้องไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานได้ในการจัดอันดับดีสำหรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำหลัก Strategy

สามารถเว็บไซต์จะ retrofitted หรือไม่เว็บไซต์ใหม่จะต้องมีการสร้างหรือไม่
อุปสรรคอะไรป้องกันไม่ให้ไปเดอร์ของเครื่องมือค้นหาจากการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์และวิธีการที่สามารถจะแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้
ว่าเนื้อหาจะต้องมีการสร้างหรือไม่ องค์ประกอบที่มีอยู่และแท็กควรจะได้รับการ tweaked

ในหน้ากลยุทธ์การจะตอบคำถามเหล่านี้และระบุข้อเสนอแนะที่แน่นอน
กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา :

ขณะที่คำหลักที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรากฐานของแคมเปญการค้นหาของคุณคุณมีเนื้อหาที่จำเป็นในการพยายามที่จะแข่งขันสำหรับผู้ที่ใช้คำค้นหา เป็นล้านๆ ของคุณเนื้อหาที่แตกต่างและน่าสนใจมากพอที่จะสร้างความแตกต่างจากนับพันหรือแม้แต่ของหน้าอื่นๆ ที่ออกมีในหัวข้อ เนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในกุญแจพื้นฐานเพื่อดึงดูดการเชื่อมโยงคุณภาพที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์อื่นๆ และในการรักษาความปลอดภัยจึงจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาที่เหนือกว่า เนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นกลยุทธ์เท่านั้น condoned โดย Google, Yahoo, และ MSN!

ด้วยแอดเวนต์ของ Universal ค้นหาให้หลายประเภทของเนื้อหาที่ขณะนี้อยู่และให้โอกาสในการจัดอันดับ บางโอกาส :

a. เนื้อหาข้อความ
b. ภาพ / ภาพ
c. วิดีโอ
d. การจัดอันดับของผู้ใช้และการแสดงความคิดเห็น
e. เครื่องมือและเครื่องคิดเลข
f. ผู้ใช้สร้างเนื้อหา
กรัม ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าว
h. ตำแหน่งบนแผนที่ (Google Local)
i. และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อทำอย่างถูกต้องเนื้อหาที่โดดเด่นไม่เพียง แต่สามารถกำหนดตำแหน่งผู้เขียนเป็นผู้มีอำนาจใน / พื้นที่ของตน ถูกมองว่าเป็นผู้มีอำนาจมีข้อดีหลายประการรวมทั้งสถานที่ของโอกาสอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพ ลูกค้าที่มีศักยภาพนอกจากนี้ยังมีขายเพียงบางส่วนก่อนที่จะมาถึงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โปรดทราบ : การสร้างเนื้อหาและอาคารผู้มีอำนาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามของลูกค้า กันยายนยังไม่ได้หน่วยงานในอุตสาหกรรมของคุณ ... และจะไม่เป็น! กันยายนเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการเพื่อช่วยระบุโอกาสเนื้อหาดังกล่าวและสามารถประหยัดเวลาของคุณอย่างมีนัยสำคัญ แต่การมีส่วนร่วมของลูกค้าในโปรแกรมขั้นกลางและขั้นสูงเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรง
เนื้อหาการประเมินผลระบบการจัดการ

รับทํา SEO Content Management System เครื่องมือค้นหาของคุณเป็นมิตร สามารถรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ส่งโดยเครื่องมือค้นหาได้อย่างง่ายดายนำทางไซต์ของคุณ

ไม่ได้ใช้บังคับหรือคุกกี้รหัสเซสชัน
มันไม่ยอมให้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันและ metatags HTML
เครื่องมือค้นหานำทางเป็นมิตร

เนื้อหาการประเมินผลระบบการจัดการจะตอบคำถามเหล่านี้และให้ข้อเสนอแนะและสถานที่ที่เป็นไปได้ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาเนื้อหาทั่วไป
กลยุทธ์ Off - Page

เครื่องมือค้นหาพิจารณาคุณภาพของการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีคุณค่าในแง่ของความสามารถในการอนุมานความนิยมเว็บไซต์ ลิงค์ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการผลักดันการเข้าชมที่มีคุณภาพโดยตรงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

กลยุทธ์ Off - Page กำหนดแนวทางที่จำเป็นในการบรรลุการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการจัดอันดับในระยะสั้นและระยะยาว องค์ประกอบของผู้มีงานทำโดยผู้คนมักจะรวมถึง Search Engine :

การเผยแพร่บทความ
การสร้างตราสินค้าเครื่องมือ
RSS ฟีด
Blogs
Links Directory
และอื่นๆ อีกมากมาย

รับทํา SEO กันยายนเป็นผู้บุกเบิกวิธีการมากมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพจริยธรรม Off - Page, การออกแบบเพื่อการเข้าชมที่มีคุณภาพพร้อมกันโดยตรงไปยังเว็บไซต์ขณะที่การปรับปรุงตำแหน่งของเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหา
การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

นักข่าวมีมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือค้นหาที่สำคัญสำหรับการวิจัยของพวกเขา หากคุณกำลังจะเป็นหนึ่งในแหล่งที่พวกเขาใช้ บริษัท ของคุณจะได้รับเพิ่มอันยิ่งใหญ่ในการจราจรออนไลน์เนื่องจากการประชาสัมพันธ์

98% ของนักข่าวออนไลน์ทุกวัน ... 73% ที่จะหาข่าวประชาสัมพันธ์ ... 92% สำหรับการวิจัยบทความ!

การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยข่าวเป็นอย่างรวดเร็วในการดึงดูดความนิยมด้วยเหตุผลหลาย :

เมื่อข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านจะถูกส่งผ่านวิธีการแบบเดิมหลายพันสิ่งพิมพ์และสื่อก็อาจจะหรืออาจจะไม่ได้รับเลือกขึ้นและพิมพ์ พีอาร์การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นโอกาสที่จะได้ปล่อยของคุณในผ่านประตูหลังโดยนักข่าวทำวิจัยบทความ!
นอกจากนี้ยังอาจมีการสร้างการเชื่อมโยงหลายพันเพิ่มเติมของหลักสูตรที่ปรับปรุงยืนอยู่ในเครื่องมือค้นหาของคุณอย่างมาก
พีอาร์สุดท้ายได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพหัวข้อทันเวลามากที่สุดของคุณสร้างดัชนีโดยเครื่องมือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ รับทํา SEO ที่วันนี้ผู้คน Search Engine!

テーマ : ♪ ~♫☆.*.★∵(●ノ′∀`)ノ(●^ч')
ジャンル : ブログ

ความเปลี่ยนแปลงของ SEO ปี 2011

SEO SEO , Toronto Ontario 3 พฤษภาคม 2011 Search Engine People อิงค์ (SEP) มีความยินดีที่จะประกาศว่าเป็นครั้งแรก แต่ก็มีทำ Branham 300 รายการของ บริษัท เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาพร้อมกับชื่อของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ เช่น Research In Motion , CGI Group, Rogers Communications, และอื่นๆ อีกมากมาย เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปีกันยายนรวดเร็วได้รับพิเศษ, รายได้ 277 จุดใน Branham 300 รายการ

SEO 2010 เป็นปีที่ดาวเพื่อประชาชน Search Engine Jeff Quipp ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ บริษัท กล่าวว่า การแข่งขันจาก บริษัท อเมริกันขนาดใหญ่คงมีความแข็งแกร่งมาก แต่วิธีการที่ไม่ซ้ำกันของ บริษัท และปรัชญาทำหน้าที่ได้ดี เป็น Quipp กล่าวว่า Branham 300 รับทราบเป็นข้อพิสูจน์ถึงชนะ win win ปรัชญาและบอกให้เราทราบเพื่อดำเนินการต่อไปตามทางของการสร้างความมั่นใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้าพนักงานและกันยายนตัวเอง) ที่ประสบความสำเร็จของเรา

SEO กันยายนเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2001 ออกจากชั้นใต้ดินของบ้านของ Quipp, และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่จัดตั้งกองทุน วันนี้ บริษัท มีทีมจาก 55 คนมุ่งเน้น แต่เพียงผู้เดียวในการช่วยให้ บริษัท ของประเทศแคนาดาที่มีความพยายามในการตลาดของเครื่องมือค้นหาของพวกเขาและมีการเติบโตที่ต่ำสุด 60% ต่อปี พิเศษของ บริษัท ฯ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา (SEO), ชำระค้นหา (PPC) และการตลาดสื่อสังคม (SMM) แต่ส่วนใหญ่ของรายได้ บริษัท มาจาก SEO และ PPC

ตาม Quipp กันยายนจะเน้นมากซึ่งอนุญาตให้ Excel ที่ตลาดของเครื่องมือค้นหา เราจะไม่ร่วมในการออกแบบเว็บ, โฮสติ้ง, หรือแบนเนอร์ / ปุ่มโฆษณาซื้อเพราะพวกเขากำลังทั้งหมดฟุ้งซ่านของโฟกัส แน่นอนมันยังช่วยให้เราปฏิบัติในสิ่งที่เราสั่งสอน Quipp กล่าวอ้างถึงความจริงที่กันยายนเป็น บริษัท ของประเทศแคนาดาที่ดีที่สุดในการจัดอันดับผลการค้นหาของคำว่า SEO

ลูกค้ากันยายนปรากฏเป็นเสมือนผู้ที่ที่ของอินเทอร์เน็ตแคนาดารวมทั้ง Purolator, Scotiabank และแมนูไลฟ์ แต่ บริษัท ยังมีการแบ่งทุ่มเทเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมและภาค

กรุ๊ปอิงค์ Branham
Branham กร​​ุ๊ปอิงค์เป็น บริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำวิเคราะห์อุตสาหกรรมและกลยุทธ์ให้บริการข้อมูลตลาดโลกเทคโนโลยี Branham ช่วยกลุ่ม บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการบรรลุความสำเร็จในตลาดผ่านบริการให้คำปรึกษาที่กำหนดเองของมัน (การวางแผนการตลาดและการเป็นพันธมิตร) และผ่านลูกค้าหลายโปรแกรมการวิจัยการสมัครสมาชิกของมัน (Digital สุขภาพและ Green IT) Branham ยังผลิตรายการประจำปีของข้อมูลด้านบนและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) บริษัท ในประเทศแคนาดา (www.branham300.com), แทร็กอุตสาหกรรมเอาท์ซอร์สแคนาดา (www.branhamoutsourcing.com) แล​​ะจอภาพกว่า 450 ผู้ผลิตดิจิตอลสุขภาพ (www.branhamgroup .com digitalhealth) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม Branham โปรด www.branhamgroup.com เยี่ยมชม

เกี่ยวกับคน Search Engine อิงค์
Search Engine People อิงค์ (SEP) คือการค้นหา บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาตลาดที่มีความเชี่ยวชาญใน SEO, PPC, การค้นหาในท้องถิ่น, การตลาดสื่อสังคม, การติดตามแคมเปญและการใช้งาน บริษัท เริ่มดำเนินการในปี 2001 และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นองค์กร 55 คนเป็นวันนี้ Search Engine ทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายของลูกค้าจาก บริษัท ข้ามชาติเพื่อธุรกิจในท้องถิ่นรวมทั้ง Scotiabank, Purolator, ส่วนลดพิเศษสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกให้เช่าและอื่นๆ อีกมากมาย Search Engine ผู้คนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัท ที่เติบโตเร็วที่สุดในแคนาดาตามนิตยสารกำไรทั้งในปี 2009 และ 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Search Engine อิงค์ผู้เยี่ยมชม SEO

テーマ : onlien shopping
ジャンル : コンピュータ

ข้อมูลส่วนตัว

vzaman

Author:vzaman
ขอต้อนรับเข้าสู่ FC2

ข้อความบันทึกล่าสุด
ความคิดเห็นล่าสุด
Trackbacks ล่าสุด
รายเดือน
หมวดหมู่
ค้นหา
RSS
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。